PRIMĂRIA COMUNEI BERENI, județul MUREŞ, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 19.12.2023, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: Primăria comunei Bereni, Bereni, nr.22, județul Mureș
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 15.11.2023 - 04.12.2023

Persoana de contact: Csaszar-Csiki Zsuzsa, secretar general
Telefon: 0265345416, Fax: 0265345417
E-mail: bereni@cjmures.ro
Data afişării: 15.11.2023, ora 10:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier
Descriere post
 
Localizare post
Clasa: I
Grad: superior

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: FINANCIAR-CONTABILITATE
PRIMĂRIA COMUNEI BERENI
Localitate: BERENI
Judeţ: MUREŞ
Condiţii de participare

Pentru Consilier, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

Studii:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în ştiinţe economice
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna
Bibliografie şi tematică
Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE


1. Constituţia României, republicată

cu tematica integral

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind statutul funcţionarilor publici

5. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica integral

6. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica integral

7. Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica integral

8. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica integral